Serials covered by Zentralblatt für Mathematik / Mathematics Abstracts

- U -


Library references:
GOE: Staats- u. Univ. Bibliothek, Göttingen
TIB: Techn. Inform. Bibl., Hannover
CWI: Centrum Wiskunde Informatica, Amsterdam

Uch. Zap. Erevan. Gos. Univ., Estestv. Nauki
Uchenye Zapiski Erevanskogo Gosudarstvenngo Universiteta. Estestvennye Nauki. Izdatel'stvo Erevanskogo Gosuniversiteta, Erevan. (ISSN 0132-0173) Russian. English summary. Frequency of publ.: annual vol. (= 3 issues). (GOE: ZB 34824; TIB: ZZ 2711)

Uch. Zap. Leningr. Gos. Univ. Im. A. A. Zhdanova, Ser. Mat. Nauk, Tr. Astron. Obs.
Uchenye Zapiski Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta Imeni A. A. Zhdanova. Seriya Matematicheskikh Nauk. Trudy Astronomicheskoj Observatorii. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta, Leningrad. (GOE: 8 Z GEN. 1433; TIB: ZZ 227; CWI: M01463-T)

Uch. Zap. Tashk. Gos. Pedagog. Inst. Im. Nizami
Uchenye Zapiski Tashkentskogo Pedagogicheskogo Instituta Imeni Nizami. Tashkentskij Gosudarstvennyj Pedagogicheskij Institut Imeni Nizami, Tashkent. (GOE: ZA 24446; TIB: ZZ 3119)

Ukr. Geom. Sb.
Ukrainskij Geometricheskij Sbornik. Khar'kovskij Gosudarstvennyj Univ. (UA). Inst. Matematiki. Osnova, Kharkov. (ISSN 0135-6992) Russian. Frequency of publ.: 1 vol. a year. (GOE: ZB 28341; TIB: ZZ 3070; CWI: M01467-L)

Ukr. Mat. Zh.
Ukraï nskij Matematichnij Zhurnal. Naukovij Zhurnal. Institut Matematiki AN Ukraï ni, Kiï v. (ISSN 0041-6053) Ukrainian, Russian, English. Frequency of publ.: 1 vol. (= 6 issues) a year. Translated as: Ukrainian Mathematical Journal. (GOE: 4 Z NAT. 1778; TIB: ZZ 488; CWI: M01468-J)

Ukr. Math. J.
Ukrainian Mathematical Journal. Consultants Bureau, New York. (ISSN 0041-5995) English. English summary. Frequency of publ.: 1 vol. (= 12 issues) a year. Translation from: Ukraï nskij Matematichnij Zhurnal. (GOE: ZB 30033; TIB: ZZ 488; CWI: M01466-N (cancelled as of 1994))

Ulam Q.
Ulam Quarterly [electronic journal]. Ulam Center, West Palm Beach, FL. (Internet: http://www.ulam.usm.edu/)

UMIST Control Syst. Cent. Ser.
UMIST Control Systems Centre Series. Research Studies Press Ltd., Taunton, Somerset; John Wiley, New York, NY. English. Frequency of publ.: irreg.

UNICOM Appl. Inf. Technol. Rep.
UNICOM Applied Information Technology Reports. Chapman & Hall, London. Frequency of publ.: irreg.

Univ. Arkansas Lect. Notes Math. Sci.
The University of Arkansas Lecture Notes in the Mathematical Sciences. John Wiley & Sons, New York etc. (TIB: RO 1635)

Univ. Lect. Ser.
University Lecture Series. American Mathematical Society, Providence, RI.

Univ. West. Ont. Ser. Philos. Sci.
The University of Western Ontario Series in Philosophy of Science. D. Reidel Publishing Company, a Member of the Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht etc. (GOE: ZA 36190; TIB: RA 4645)

Unsolved Probl. Intuitive Math.
Unsolved Problems in Intuitive Mathematics. Springer-Verlag, New York, NY. Frequency of publ.: irreg.

UOU Rep., Nat. Sci. Eng.
UOU Report. Natural Science and Engineering. University of Ulsan, Ulsan. Frequency of publ.: 1 vol. (= 2 issues) a year. (Formerly: UOU Report).

Uporyad. Mnozhestva Reshetki
Uporyadochennye Mnozhestva i Reshetki. Izdatel'stvo Saratovskogo Universiteta, Saratov. (GOE: ZA 49959; TIB: ZZ 6458)

Usp. Mat. Nauk
Uspekhi Matematicheskikh Nauk. Rossijskaya Akademiya Nauk, Moscow (RU). Moskovskoe Matematicheskoe Obshchestvo, Moscow (RU). Izdatel'stvo Nauka, Moskva. (ISSN 0042-1316) Russian. Frequency of publ.: 1 vol. (= 6 issues) a year. Translated as: Russian Mathematical Surveys. (GOE: 4 Z NAT. 1844; TIB: ZZ 296; CWI: M01476-K)

Util. Math.
Utilitas Mathematica. A Canadian Journal of Discrete and Applied Mathematics, and Information and Statistical Science. Utilitas Mathematica Publishing Inc., Winnipeg. (ISSN 0315-3681) Frequency of publ.: 2 vols. a year. (GOE: ZA 45434; TIB: ZB 2935; CWI: M01478-G)